Protokół z zebrania 08.2022

Protokół z zebrania TPS

Protokół z posiedzenia Zarządu TPS w dniu 11.08.2022

 

Protokół z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Stężycy z dnia 11.08.2022r.
Obecni:
Jarosław Ptaszek – Prezes Zarządu TPS
Marek Błachnio – Członek Zarządu TPS
Andrzej Czapski – Członek Zarządu TPS
Krzysztof Karbowski – Członek Zarządu TPS
Dorota Kolbusz – Członek Zarządu TPS
Stanisław Kolbusz – Członek Zarządu TPS
Henryk Sobiechowski – Członek Zarządu TPS
Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Jarosław Ptaszek. Powitał zebranych i zaproponował członkom Zarządu następujący porządek obrad:
1) Ukonstytuowanie się Zarządu:
a) Wybór v-ce Prezesa
b) Wybór Skarbnika
c) Wybór Sekretarza

2) Informacja Prezesa Zarządu TPS o rozmowach z Zarządem Wspólnoty Gruntowej w Stężycy.
3) Informacja Prezesa o przetargu na pogłębienie Starorzecza Wisły.

4) Informacja Prezesa Zarządu TPS o potencjalnym zagrożeniu kontynuacji współpracy
z English School …
5) Kto z Zarządu TPS czym chciałby się zająć w pracy społecznej dla naszej Małej Ojczyzyny ?
6). Sprawy różne.


Ad-1.a)
Prezes Zarządu zwrócił się z prośbą, żeby wybierany v-ce Prezes odciążył go
w bieżących tematach ze względu na konieczność wykonania wielu inwestycji
w JMP FLOWERS związanych z transformacją energetyczną mających na celu uzależnienie się od gazu.
Z powodu usprawiedliwionych nieobecności dwóch członków zarządu: Wiesława Oleszka
i Jerzego Stępnia, których kandydatury zaproponowano na funkcję V-ce Prezesa a także ze względu na brak zgód Marka Błachnio i Stanisława Kolbusza na piastowanie tej funkcji,
w trakcie zebrania nie dokonano wyboru V-ce Prezesa.
Po zebraniu Zarząd TPS w trybie obiegowym wybrał kol. Prof. Wiesława Oleszka na funkcję
v-ce Prezesa Zarządu TPS.


Ad-1.b)
Prezes Zarządu zwrócił uwagę na pilną potrzebę upoważnienia Skarbnika do dostępu w B.S. (do rachunków, do wykonywania przelewów etc.) i zaproponował kandydaturę Andrzeja Czapskiego na tę funkcję. Andrzej Czapski zgodził się na kandydowanie i jednogłośnie został wybrany na funkcję Skarbnika TPS

Ad-1.c)
Prezes Zarządu przedstawił czynności, które powinien wykonywać Sekretarz (m.in. umieszczanie protokołów z posiedzeń Zarządu na stronie internetowej) i zwrócił się do zebranych o wysunięcie kandydatury. Zaproponowano kandydaturę Doroty Kolbusz, która wyraziła zgodę na kandydowanie i jednogłośnie została wybrana na funkcję Sekretarza TPS.

Ad-2
Prezes Zarządu poinformował, że otrzymał od Członka Zarządu Wspólnoty Gruntowej informacje, że według wyliczeń Zarządu W.G. Zarząd TPS powinien do tej pory więcej spłacić swoich zobowiązań. Pan Jarosław Ptaszek poprosił dotychczasową Skarbnik Panią Ewę Pawłowską o dokonanie takiego rozliczenia w celu przedstawienia go Zarządowi WG. Zarząd TPS wyraził nadzieję, że i Towarzystwo Przyjaciół Stężycy i Wspólnota Gruntowa działając na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny w szczerym dialogu wyjaśnią wszystkie nieporozumienia. Potrzebujemy zintegrowania sił, bo czy chcemy, czy nie, „jedziemy na wspólnym wózku”. I albo pojedziemy razem w uzgodnionym wspólnie kierunku, albo rozbijemy się tak, jak rozbija się dziś wiele inicjatyw i działalności.
Sytuacja ekonomiczna związana ze spłatą zobowiązań TPS zaciągniętych na budowę
i utrzymanie Kompleksu Wyspa Wisła jest ciągle trudna ze względu na znaczny wzrost odsetek od kredytów i pożyczek, przy rocznym opóźnieniu naliczania wskaźnika inflacji do czynszu za dzierżawę Kompleksu Wyspa Wisła.
Pan Prezes obiecał, że w tym celu napisze oficjalne pismo do Zarządu i Walnego Zebrania W.G. z prośba o pomoc.

Ad-3
Prezes Zarządu przekazał, że rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Zlewni Wody Polskie
w Radomiu i otrzymał informację, że ok. września, października br. przeprowadzony będzie przetarg na pogłębienie Starorzecza Wisły w okolicy Stężycy na odcinku ok. 8 km, powierzchnia lustra wodnego to ok. 100ha. Roboty mogą się rozpocząć już pod koniec 2022r. i będą kontynuowane w 2023 roku. Jest więc się z czego cieszyć. Stężyca będzie mogła potwierdzić swoje miejsce na turystycznej mapie Polski, będzie to też prawdziwy raj dla wędkarzy.

Ad-4
Prezes Zarządu stwierdził, że nie jest pewne, czy dzieci ze Stężycy będą mogły nadal korzystać
z zajęć języka angielskiego prowadzonych przez English School. Zajęcia te są finansowane
w 100% przez Fundację banku PNB PARIBAS oraz Rodzinę Ptaszków. Decyzja w tym temacie zależy też od banku PNB PARIBAS, czy nadal będzie mógł współfinansować koszty takiej inicjatywy. Docierają bowiem informacje, że bank może się wycofać ze względu na duże obciążenia finansowe ze strony rządu RP.


Ad-5
Stanisław Kolbusz zapytał o ostatnie inicjatywy, aby nie dublować ew. pomysłów. Prezes Zarządu poinformował o wielu z nich, m.in. o tablicy pamiątkowej TPS, wydruku książki Historia TPS, książce o ostatniej historii Stężycy i o innych, które można prześledzić na stronie TPS.
Henryk Sobiechowski zwrócił uwagę na fatalne oznakowanie ulic w Stężycy pod względem bezpieczeństwa. M.in. skrzyżowanie Podwala i Osin budzi wątpliwości nawet
u policji…Zaproponował również, aby wzmóc działania na rzecz powrotu posterunku policji
w Stężycy. Szczególnie wieczory i noce są niebezpieczne, kiedy to rozbawiona młodzież, niekoniecznie stężycka, uprawia popisy motocyklowe, czy samochodowe.
Krzysztof Karwowski zaproponował zintegrowanie szlaków turystycznych w okolicy Stężycy, aby turyści mieli pogląd na wszystkie atrakcje turystyczne w tym miejscu. Zaproponował też działania na rzecz poprawy komunikacji autobusowej między Stężycą a Puławami i dalej Kazimierzem Dln., tak aby turyści i mieszkańcy tych miejscowości mogli dogodniej i taniej się przemieszczać.
Stanisław Kolbusz zgłosił chęć wsparcia inicjatywy organizowania spotkań z interesującymi osobami np. ze świata nauki i kultury. Chętnie zająłby się organizowaniem plenerów malarskich i rzeźbiarskich, które dodatkowo rozsławiałyby Stężycę.
Marek Błachnio stwierdził, że porozmawia z dwiema nauczycielkami, które przed pandemią prowadziły zespół taneczno-wokalny w szkole, czy podjęłyby się wznowienia takiej pracy.
Poza tym członkowie zarządu stwierdzili, że zastanowią się nad kolejnymi inicjatywami do następnego posiedzenia Zarządu TPS.


Ad-6
W sprawach różnych:
Ustalono kolejny termin spotkania się Zarządu TPS tj. 06.09.br.
Prezes Zarządu poinformował o rozmowie z dzierżawcą Kompleksu Wyspa Wisła Panem Markiem Postrzechem aby zadbał on o Kompleks Wyspa Wisła przed zniszczeniem od warunków atmosferycznych, w tym między innymi o konieczności renowacji desek
w amfiteatrze i na mostkach. Pan Postrzech obiecał, że się tym zajmie.
Na tym protokół zakończono.


Stężyca, 11.08.2022 Protokołowała Dorota Kolbusz