Protokół z zebrania 07.2022

Protokół z zebrania TPS

Protokół z walnego zebrania członków TPS w dniu 31.07.2022

 

Protokół Walnego Zebrania Członków TPS w dniu 31 lipca 2022 r.
Pierwszy termin zebrania ustalono na godzinę 10.00. Z powodu braku wymaganej liczby członków drugi termin ustalono na godz. 10.30.
Zebranie otworzył prezes TPS - Jarosław Ptaszek. Przywitał obecnych na sali członków i sympatyków TPS oraz przedstawił proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków TPS.
4. Występ Chóru Seniora „Zorza”.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPS za ostatni rok.
6. Oświadczenie Jarosława Ptaszka – Prezesa Zarządu TPS.
7. Sprawozdanie finansowe TPS za ostatni rok obrotowy. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego TPS.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi TPS.
10. Wybór zarządu na nową kadencję.
11. Wręczenie medali Zasłużony dla Ziemi Stężyckiej.
12. Sprawy różne.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
Proponowany porządek zebrania przyjęto jednogłośnie.
Ad.2.
Na przewodniczącego zebrania zaproponowano kol. Henryka Sobiechowskiego a na sekretarza kol. Annę Lecewicz. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad.3.
Minutą ciszy i modlitwą uczczono zmarłych członków TPS.
Ad. 4.
Chór Seniora „Zorza” zaśpiewał kilka utworów ze swojego repertuaru.
Ad. 5.
Prezes TPS odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok. Uwag do sprawozdania nie wniesiono.
Ad.6.
Prezes Jarosław Ptaszek odczytał oświadczenie w którym poinformował zebranych, że z uwagi na duży wzrost cen gazu, JMP Flowers będzie musiało przeprowadzić szereg inwestycji w transformację energetyczną aby się uniezależnić od wysokich cen gazu, w związku powyższym nie chciał by już kandydować na funkcję Prezesa Zarządu TPS. Podziękował wszystkim za współpracę i okazaną pomoc.
Ad.7.
Skarbnik TPS kol. Ewa Pawłowska odczytała sprawozdanie finansowe TPS za ostatni rok obrachunkowy. Uwag do sprawozdania nie wniesiono.
Jerzy Stępień podziękował Prezesowi za budowę Wyspy Wisła oraz wszystkim członkom Wspólnoty Gruntowej za pomoc i zaangażowanie w budowę obiektu. Zapytał też, czy fundusze z dzierżawy zapewnią spłatę zadłużenia w banku i u Rodziny Ptaszków.
Jarosław Ptaszek odpowiedział, że z powodu rosnących odsetek nie jest pewne, czy czynsz z dzierżawy wystarczy. Rekomenduje, by WG w miarę możliwości spłacała szybciej kredyt, co zmniejszy wysokość odsetek. Z takim samym wnioskiem wystąpiła skarbnik kol. Ewa Pawłowska.
Walne Zebranie Członków TPS jednogłośnie przyjęło Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego TPS za ostatni rok obrachunkowy tj. za okres od 01. 04.2021 do 31.03.2022.
Ad. 8.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. Anna Wąsowska odczytała Protokół Komisji Rewizyjnej TPS z dnia 28 lipca 2022 r. Uwag do protokołu nie wniesiono.
Ad.9.
Walne Zgromadzenie Członków TPS udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Ad.10.
Walne zebranie podjęło Uchwałę o liczbie członków nowego Zarządu. Przy jednym głosie „wstrzymującym się” zdecydowano, że Zarząd w kolejnej kadencji będzie się składał z 9 osób.
Liczba uprawnionych do głosowania członków TPS – 30.
Zgłoszeni kandydaci:
Jarosław Ptaszek – wyraził zgodę na kandydowanie
Henryk Sobiechowski - wyraził zgodę na kandydowanie
Jerzy Stępień – wyraził zgodę na kandydowanie
Zbigniew Chlaściak – nie wyraził zgody na kandydowanie
Anna Lecewicz – nie wyraziła zgody na kandydowanie
Wiesław Oleszek – wyraził zgodę na kandydowanie
Andrzej Czapski – wyraził zgodę na kandydowanie
Marek Wesołowski – nie wyraził zgody na kandydowanie
Stanisław Stężycki – nie wyraził zgody na kandydowanie
Stanisław Kolbusz – wyraził zgodę na kandydowanie
Dorota Kolbusz - wyraziła zgodę na kandydowanie
Hubert Filipek – nie wyraził zgody na kandydowanie
Włodzimierz Lesisz – nie wyraził zgody na kandydowanie
Bożena Górecka – nie wyraziła zgody na kandydowanie
Marek Błachnio – wyraził zgodę na kandydowanie
Grzegorz Pawłowski – nie wyraził zgody na kandydowanie
Zbigniew Urban - nie wyraził zgody na kandydowanie
Grażyna Kurek - nie wyraziła zgody na kandydowanie
Krzysztof Karbowski – wyraził zgodę na kandydowanie
Konrad Szponder – nie wyraził zgody na kandydowanie
Tomasz Tomaszewski – nie wyraził zgody na kandydowanie
W wyniku głosowania ustalono skład nowego Zarządu:

1. Jarosław Ptaszek
2. Henryk Sobiechowski
3. Andrzej Czapski
4. Marek Błachnio
5. Stanisław Kolbusz
6. Dorota Kolbusz
7. Krzysztof Karbowski
8. Wiesław Oleszek
9. Jerzy Stępień
Na członków Komisji Rewizyjnej zaproponowano następujące osoby:
Marek Wesołowski
Anna Wąsowska
Bożena Górecka
Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Skład Komisji został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczącą na kolejną kadencję została kol. Anna Wąsowska.
Kol. Henryk Sobiechowski zgłosił kandydaturę Jarosława Ptaszka na prezesa TPS. Kol. Wiesław Oleszek zgłosił Marka Błachnio, który nie wyraził zgody na kandydowanie. W wyniku głosowania, jednogłośnie prezesem TPS na kolejną kadencję został wybrany kol. Jarosław Ptaszek.
Ad.11.
W tym roku Kapituła przyznała medal Zasłużony dla Ziemi Stężyckiej panu Markowi Wesołowskiemu.
Pośmiertnie medal nadano pani Alinie Pyra.
Ad.12.
Głos zabrał wójt Zbigniew Chlaściak. Podziękował ustępującemu Zarządowi i pogratulował nowo wybranemu. Poinformował o zrealizowanych i planowanych inwestycjach w naszej gminie: remontach ulic i dróg, modernizacji stadionu sportowego.
Prezes podziękował Wójtowi za pomoc i wsparcie TPS.
Na tym zebranie zakończono.

Stężyca, 31.07.2022 r. Przewodniczący zebrania Sekretarz zebrania