Protokół z zebrania 03.2022

Protokół zebrania zarządu TPS 15.03.22r

 Rondo im. Towarzystwa Przyjaciół Stężycy

 

Obecni:

 Jarosław Ptaszek – Prezes TPS,

Jerzy Stępień – v-ce Prezes TPS,

Anna Lecewicz – Sekretarz TPS,

Marek Błachnio – Członek Zarządu TPS,

Bożena Górecka – Członek Zarządu TPS,

Henryk Sobiechowski – Członek Zarządu TPS,

Karol Zagożdżon – Członek Zarządu TPS,

Zbigniew Urban – Członek Zarządu TPS

 

Porządek:

  1. Otwarcie
  2. Informacja na temat planowanych inwestycji w Stężycy.
  3. Koniec kadencji obecnego zarządu.
  4. Sprawy różne.

Ad.1

Zebranie otworzył prezes Jarosław Ptaszek. Powitał obecnych członków zarządu i przedstawił proponowany porządek spotkania. Następnie udzielił informacji na temat planowanych inwestycji w naszej miejscowości, m.in. remontu ulicy Senatorskiej i Dęblińskiej,  zabezpieczenia w Wodach Polskich środków na projekt zbiornika retencyjnego na Łasze, wymianie oświetlenia ulicznego i położeniu nawierzchni tartanowej na stadionie.    

Ad.2

W tym roku kończy się kadencja obecnego zarządu. Trzeba zachęcać Mieszkańców Stężycy, także młodszych Mieszkańców do wstępowania w szeregi TPS i  kandydowania na członków nowego Zarządu. Pan Jarosław Ptaszek poinformował, że w związku z koniecznością wykonania wielu inwestycji w JMP Flowers związanych z transformacją energetyczną JMP Flowers, mającą na celu uniezależnienie się od wysokich cen gazu, nie będzie kandydował w następnej kadencji na Prezesa Zarządu TPS.  Kol. Ewa Pawłowska oświadczyła Prezesowi, iż już nie będzie kandydować na  stanowisko Skarbnika TPS. Powinniśmy więc wspólnie szukać osoby do kandydowania na Prezesa TPS,  na Skarbnika oraz na członków Zarządu i do Komisji Rewizyjnej TPS.

Ad.3

                Kol. Zbigniew Urban wystąpił z wnioskiem o remont pomnika upamiętniającego zbrodnię niemiecką z czasów II wojny światowej – sprawa omawiana była na poprzednim zebraniu, zostanie zgłoszona do Urzędu Gminy.

Kol. Henryk Sobiechowski poruszył temat nazwania ronda znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Rokickiej z obwodnicą „im. TPS” – wniosek został już złożony.

Należy wykonać remont spalonej tablicy przy wejściu na Wyspę Wisła.

 

Stężyca, 15.03.2022 r.                                                                                  protokołowała Anna Lecewicz

 

              

 

Jarosław Ptaszek – Prezes Zarządu TPS, po tym spotkaniu poprosił Pana Zbigniewa Chlaściaka – Wójta Gminy Stężyca o wyremontowanie tego pomnika(koło Wersa).

 Pan Wójt obiecał, że wyremontuje ten pomnik i słowa dotrzymał.

Pan Zbigniew Chlaściak przemyślał temat i zrobił ten remont po gospodarsku.

Dzięki wsparciu Gminy i pracy jej Pracowników Pomnik jest już wyremontowany.

W imieniu Zarządu TPS, Serdecznie Dziękujemy Panu Wójtowi i Pracownikom naszej Gminy za wyremontowanie tego Pomnika.

 

Pan Zbigniew Chlaściak – Wójt Gminy Stężyca przekazał Jarosławowi Ptaszkowi – Prezesowi Zarządu TPS, że Rada Gminy Stężyca w dn. 28.12.2021. rondu znajdującemu się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 801(obwodnica Stężycy) z  ul. Rokicką, nadała imię – „Rondo im. Towarzystwa Przyjaciół  Stężycy”.